Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2019

marekk
Ludzie powinni sobie mówić co czują, nawet jeżeli nie są pewni tych uczuć. fajnie mieć pewność, że ktoś coś o Tobie duma.
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
marekk
8566 6253 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
marekk
7273 b1a7
Reposted frompsychedelix psychedelix viaRedPenny RedPenny
marekk
7334 8f10 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
marekk
marekk
Reposted fromfelicka felicka viajunior13 junior13
marekk
8393 ec78
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viajunior13 junior13
marekk
0905 27cd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
marekk
6004 1ae9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viajunior13 junior13
marekk
6302 e97c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
marekk
1287 bf24 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaRedPenny RedPenny
marekk
4852 f8d0
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaRedPenny RedPenny

February 05 2018

marekk
0368 1706 500
Reposted from2017 2017
marekk
Na takim świecie nie wolno rodzić dzieci. Nie wolno przedłużać cierpienia. Nie wolno rozmnażać tych chutliwych zwierząt, które nie wiedzą, co to stałość uczuć, które powodują się kaprysami i zachciankami pchającymi je raz w tym, to znów w innym kierunku.
— Pani Dalloway, Virginia Woolf.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
marekk
3008 22ea 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viabudas budas
6899 745f
Reposted fromamatore amatore viabudas budas
6748 bd1a
Reposted fromamatore amatore viabudas budas
marekk
3766 95c1 500
Reposted fromblotind blotind viabudas budas
marekk
marekk
4564 20f6 500
Reposted fromimradioactive imradioactive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl